Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

7 praktických rad k projektům na Vysokorychlostní internet: administrace a výběrová řízení

7 praktických rad k projektům na Vysokorychlostní internet: administrace a výběrová řízení

27. duben 2020

Chcete přivést vysokorychlostní internet do míst, kde zatím není? Poradíme vám, jak takovéto dotační projekty správně administrovat a uspořádat výběrové řízení.

Příjem žádostí o dotaci z výzvy IV programu Vysokorychlostní internet začne už v červnu a je tedy ten nejvyšší čas začít s přípravou projetu. Jak úspěšně o tuto podporu zažádat si můžete přečíst v našem článku ZDE.

S realizací projektu můžete začít ještě před schválením žádosti o dotaci. Podmínky však musíte dodržovat tak, jako by projekt už schválen byl. V článku zjistíte, na co se zaměřit.

​1. Realizační tým

Jako u každého projektu, i zde je klíčové stanovit si realizační tým a vymezit odpovědnosti.

Určit byste si měli určit zejména tyto 2 osoby:

 • Osobu zodpovědnou za věcnou náplň projektu – která dohlédne na realizaci projektu dle schválené žádosti o dotaci, dodržení harmonogramu, plnění indikátorů a bude mít přehled o případných změnách v projektu.
 • Osobu dohlížející na rozpočet projektu – ideální je, pokud se o rozpočet projektu stará firemní účetní nebo alespoň se zodpovědnou osobou za finanční plán vašeho podniku úzce spolupracuje. Musí vědět, jak má dané výdaje zaúčtovat. Je nutné, aby si byl celý realizační tým vědom toho, že porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace může vést k nemalým sankcím či neproplacení části dotace.

2. Indikátory

Abyste mohli projekt řádně a úspěšně ukončit, musíte splnit indikátory povinné k naplnění. U 4. výzvy programu Vysokorychlostní internet je indikátorem počet připojených domácností – vy si stanovíte jejich počet a toho musíte dosáhnout.

Nastavte si indikátory realisticky, jejich snižování není automatické. V případě nesplnění cílové hodnoty indikátoru povinného k naplnění dojde ke snížení způsobilých výdajů a tím pádem i ke snížení dotace.

U indikátorů se stanovuje cílová hodnota, která musí být splněna nejpozději ke konci projektu. Vždy, než začnete projekt realizovat, ujasněte si, co znamená naplnění těchto indikátorů.

3. Harmonogram projektu

Také konec projektu si při sestavování harmonogramu nastavte realisticky. I ten je závazný a je třeba jej dodržet.

Dopředu si zjistěte, co pro vás ukončení projektu znamená. Konkrétně u 4. výzvy na Vysokorychlostní internet musí být splněn indikátor povinný k naplnění, uhrazené všechny platby dodavatelům, nárokové výdaje zařazeny do majetku společnosti, vše musí být řádně dodáno a předáno, vystaven kolaudační souhlas (případně povolení ke zkušebnímu provozu), jestliže bylo vydáno stavební povolení. Zkrátka: pokud mám v projektu indikátor počet připojených domácností ve výši 100, musí jich být nejpozději ke konci projektu 100 připojených, jinak není splněný indikátor a tedy ani řádně dokončený projekt. Všechny investice v projektu (vybudování sítí, pořízení aktivních prvků atd.), které realizujete, musí být do konce projektu dokončené, předané od dodavatele, vyfakturované, uhrazené a zařazeny do majetku vaší společnosti.

Pokud to Výzva umožňuje, dejte si časovou rezervu několik měsíců. Nejzazší termín pro ukončení projektu 4. výzvy na Vysokorychlostní internet je 8. 7. 2022. Do této doby můžete žádat o prodloužení realizace. Projekt můžete ukončit i dříve.

Přes všechnu snahu stanovený termín konce projektu nestíháte? Požádejte o prodloužení realizace projektu a přiložte důkladné zdůvodnění. Ani prodloužení realizace projektu není automatické.

4. Výběrová řízení

Postupujte dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Oproti ostatním dotacím z OP PIK je program Vysokorychlostní internet specifický, což se nejvíce projevuje ve výběrových řízeních na dodavatele prací a služeb.

Dotací můžete pokrýt až 75 % nákladů na projekt, což je mimořádně vysoká míra podpory. Musíte však kvůli tomu při výběru dodavatele postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a nikoliv podle “Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“ (Pravidla), jak tomu bývá ve většině případů.

Pro ilustraci - Pravidla obsahují přibližně 7 850 slov a samotný ZZVZ bez prováděcích předpisů 53 100 slov. Administrace výběrových řízení (či správněji „zadávacích řízení“) podle ZZVZ je na dodržení všech postupů podstatně náročnější.

Znalost ZZVZ vám však na rozdíl od Pravidel nabízí hned několik užitečných možností. Z praktického hlediska jsou nejvýznamnější tyto odlišnosti, jež platí právě u ZZVZ:

 • Povinnost elektronické komunikace – tj. zadavatel např. nemůže přijímat listinné nabídky.
 • Povinnost uveřejnění zakázky ve Věstníku veřejných zakázek.
 • Možnost dodavatelů podávat námitky proti postupu zadavatele.
 • Možnost zadavatele vybírat z několika druhů výběrových řízení.

Jak vybrat nejlepšího projektanta a dodavatele stavebních prací?

Nejčastěji budete řešit právě tyto 2 výběrová řízení:

 • Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace.
 • Výběr dodavatele stavebních prací.

Při výběru projektanta doporučujeme vybrat někoho zkušeného, kdo již dříve projektoval síťovou infrastrukturu – tato skutečnost může být součástí podmínek pro výběr dodavatele a projektant ji musí splnit, aby s ním mohla být podepsána smlouva.

Při výběru dodavatele stavebních prací je vhodné vybrat takovou stavební firmu, která má dostatečné zázemí a dokáže zakázku skutečně realizovat – i toto se dá v souladu se ZZVZ ohlídat.

5. Povinná publicita

Povinnou publicitu zajišťujte jak během realizace projektu, tak po jeho skončení – ve fázi tzv. udržitelnosti.

Publicitu musíte mít vždy na internetových stránkách, kde popíšete cíl projektu a zdůrazníte, že je na projekt poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost. Pod text umístíte vlajku EU. Podle výše dotace na konkrétní projekt dále v místě realizace či sídle žadatele umístíte pamětní desku, plakát či billboard.

Precizně dodržujte rozměry daných nástrojů pro publicitu a využívejte generátor povinné publicity, kde si snadno jednotlivé nástroje vytvoříte.

Dodržujte termíny umístění publicity. Publicita je povinná od okamžiku zahájení projektu.

Uchovávejte doklady související s propagací pro potřeby kontroly. Doporučujeme pořizovat např. fotografie billboardů, plakátů, screenshoty webových stránek a podobně.

6. Účetní náležitosti projektu

Od počátku realizace projektu musí vaše společnost účtovat o majetku a výdajích souvisejících s projektem odděleně, tj.:

 • na zvláštních analytických účtech (se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů projektu) nebo
 • na samostatné hospodářské středisko či zakázku nebo
 • pomocí jednotného analytického znaku, apod.,
 • v případě vedení daňové evidence je třeba vést podřízenou evidenci, ve které jsou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na projekt.

Zejména je důležité, aby byly na této analytice vedeny položky, které tvoří způsobilé výdaje projektu a přijaté dotace za jednotlivé etapy projektu. Musí být průkazné, zda konkrétní účetní transakce je či není vykazována na projekt.

Účtování musí být prováděno v souladu s interními účetními směrnicemi společnosti. Je tedy třeba vytvořit směrnici, která stanoví způsob odděleného účtování o finančních tocích spojených s dotačním projektem.

O způsobilých výdajích musíte účtovat v naprostém souladu se zařazením do rozpočtových položek schváleného rozpočtu v žádosti o podporu.

7. Konzultuje své postupy s odborníky

Naši dotační specialisté jsou vám k dispozici pro bezplatné telefonické či video konzultace a rádi vám se vším poradí. Volejte 800 505 565 nebo pište na adresu info@oppik.cz  a domluvte si její termín.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Vysokorychlostní internet: Tvorba digitálních technických map pořízení a rozvoj digitálních technických map (DTM) a souvisejícího informačního systému
Inovační vouchery COVID poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
Zobrazit vše
 • bezplatná konzultace vašeho záměru
 • příprava dotačního projektu
 • zpracování žádosti o dotaci
 • realizace výběrového řízení
 • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů