Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Udržitelnost dotačních projektů v OPPI(K)

Udržitelnost dotačních projektů v OPPI(K)

14. září 2015

Dotační projekty podpořené z OPPI finišují – na poslední faktuře musí být napsáno nanejvýš prosincové datum, jinak se podnikatelé přidělené dotace nedočkají. Proplacení dotace je však konečnou fází každého projektu pouze zdánlivě. Závazné podmínky se musí dodržovat i během doby udržitelnosti. S čím se může příjemce dotace v době udržitelnosti setkat a jak správně projekt dokončit?

Rozhodnutí o přidělení dotace je podmíněno podpisem Podmínek poskytnutí dotace, které spolu s obecnými pravidly dotačního programu definují režim projektu. Podrobné podmínky vztahující se k projektům úspěšným v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) bohužel ještě nebyly zveřejněny. Protože však OPPI a OPPIK nesdílí pouze čtyři písmenka v názvu – z velké části jsou si oba programy podobné –, můžeme se podívat na nejdůležitější aspekty doby udržitelnosti, které v minulých letech vyplynuly z dotačních projektů podpořených z OPPI.

klíčová doba udržitelnosti

Dopady dotačního projektu se měří s pomocí závazných ukazatelů. V praxi to znamená, že se díky evropskému příspěvku pořídí určitý počet technologií, zrekonstruuje se stanovené množství metrů čtverečních brownfieldu nebo dojde k vytvoření jistého počtu nových pracovních míst. Splnění závazných ukazatelů projektu se obvykle dokládá společně s poslední žádostí o platbu. Je nicméně zapotřebí dbát na to, aby byly závazné ukazatele plněny i během doby udržitelnosti.

Období udržitelnosti pro OPPI trvá buď tři, nebo pět let. Rozbíhá se od data ukončení projektu a lhůta závisí na velikosti podniku – na malé a střední firmy se vztahuje tříletá udržitelnost, velké společnosti musí počítat s udržitelností po dobu pěti let. Pokud se během stanoveného období stane z malého či středního podniku velká firma, a to na základě exogenního růstu, tj. například fúzí nebo převzetím obchodního podílu jinou společností, má tato změna okamžitě vliv na prodloužení doby udržitelnosti projektu. V případě projektů OPPIK je však doba udržitelnosti nastavena na pět let pro podniky všech velikostí (výjimkou budou projekty dotující mzdy vývojářů).

Cíle projektu jsou zpravidla definovány již v podnikatelském záměru, který tím vlastně slouží jako jakási pomůcka napovídající, na které oblasti je nutné dávat bedlivý pozor.

provozovat činnost, nestěhovat, neprodávat, informovat

S dobou udržitelnosti je spojena celá řada požadavků. Příjemce dotace musí po celou dobu jednak pokračovat v podnikatelské činnosti, která byla evropskými penězi podpořena, jednak je povinen zachovat provozovnu, ať už jako přímý vlastník nebo jako smluvní strana platného nájemního kontraktu.

Stejně tak je nutné, aby podnikatel stále vlastnil s pomocí dotace pořízený majetek. Ten musí být navíc využíván v místě realizace projektu. Není tedy možné stroje stěhovat do jiné provozovny nebo majetek prodávat či bez souhlasu poskytovatele dotace pronajímat. Pravidla naopak umožňují obměnu zastaralých nebo rozbitých zařízení, je však nutné, aby se jednalo o srovnatelnou investici.

Po dobu tří let (v případě OPPIK zřejmě pět let) od ukončení projektu se na podnikatele vztahuje povinnost každoročně zasílat poskytovateli dotace monitorovací zprávy. Zprávy obsahují zejména informace o vývoji závazných a monitorovacích ukazatelů, s čímž souvisí i včasné zajištění sběru relevantních dat (například tržby z inovovaných výrobků, redukce emisí CO2 atd.)

bez archivace to nejde

Veškerá dokumentace, která při realizaci projektu vznikla, musí být uchována po dobu deseti let od proplacení dotace. Týká se to dokumentů k výběrovým řízením, smluv s dodavateli, faktur, dodacích listů, úhradových dokladů, stavební dokumentace, pracovních smluv, výkazů práce i účetnictví. Důležité je archivovat originální dokumenty, případně kopie s odkazem na umístění původního dokumentu (například pracovní smlouvy jsou často uchovávány jinde).

Po celou dobu povinné archivace se mohou příjemci dotace ohlásit kontroloři. Nejčastěji se jedná o finanční úřad nebo ministerstvo financí, lze se však setkat i s jinými tuzemskými či unijními subjekty. Kontrole je nutné umožnit fyzickou kontrolu projektu a poskytnout veškerou dokumentaci a součinnost. Kromě věcné správnosti auditoři velmi často prověřují i dodržení povinné publicity projektu.

informovat raději o všem

Kdokoli se pustí do dotačního projektu, musí počítat s tím, že po něm úřady budou požadovat informace. Někdy méně, někdy více. Obecně však lze příjemcům dotace doporučit, aby informovali poskytovatele dotace o všech změnách v projektu.

Změny jako výměna statutárních zástupců společnosti či transformace právní formy podniku sice nemají zásadní důsledky, rozšíření firmy ze středního na velký podnik formou exogenního růstu nebo přesun technologií do jiného regionu však dopady na osud projektu mají. Pochybení mohou dokonce způsobit i vrácení části nebo celé dotace.

Definitivní podmínky stanovující povinnosti v době udržitelnosti dotačního projektu OPPIK budou zveřejněny nejpozději po vyhodnocení prvních žádostí. Mělo by k tomu dojít na podzim, nejpozději do konce letošního roku. Doufejme, že budou srozumitelné a přispějí k co nejmenšímu počtu nedorozumění.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Vysokorychlostní internet: Tvorba digitálních technických map pořízení a rozvoj digitálních technických map (DTM) a souvisejícího informačního systému
Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 na pořízení materiálu, mzdy a financování řešení
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů