OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Vybíráme dodavatele v OPPIK

Vybíráme dodavatele v OPPIK

20. leden 2016

Včetně příloh mají sice jenom 24 stran, ale jejich podcenění může způsobit závažné problémy a zavinit vysoké finanční sankce. Řeč je o pravidlech pro výběr dodavatele v OPPIK, která definují postup příjemců dotace při výběrových řízeních. Podívejme se, co je v pravidlech obsaženo a na co si dát při spolupráci s dodavateli pozor.

Kategorie: Administrace dotace

Text vznikl jako aktualizace článku z loňského roku. Tato verze tedy vychází z pravidel OPPIK platných k lednu 2016.

Hodnotitelé se pomalu připravují k bodování prvních žádostí o dotaci z OPPIK v období 2014 – 2020. Podnikatelé tedy zatím nevědí, jestli bude jejich projekt podpořen dotací, řada z nich se však již pustila do práce a vybírají své dodavatele. 

Pravidla pro výběr dodavatelů jsou samostatně stojícím souborem nařízení vztahujících se pouze k dotačním projektům, oproti minulému rozpočtovému období se však mnohem víc přiblížila zákonné úpravě veřejných zakázek.
Například základní zásady pravidel se nijak neodlišují od zákona – při realizaci výběrového řízení je zapotřebí postupovat transparentněhospodárně, se všemi uchazeči o zakázku je nutno zacházet rovně, přičemž nikdo nesmí být diskriminován. Kromě toho platí také ustanovení zakazující neoprávněné dělení či naopak slučování zakázek. K jistému zpřísnění dochází při rušení výběrového řízení, k němuž může dojít jen z výslovně uvedených důvodů (např. nebyly podány žádné nabídky, případně se hodnotící komisi sešly pouze nabídky, které nesplňují požadavky).

Důležitá je hodnota zakázky

Projektů, které je možné s pomocí OPPIK uskutečnit, existuje celá řada. Pravidla tedy vnáší do plánovaných investic systém – zakázky jsou rozděleny jak podle předmětu (služby, dodávky a stavební práce), tak dle předpokládané hodnoty (do 500 tis. Kč, do 11,4 mil. Kč a nad 11,4 mil. Kč).

Zásadní je především dělení podle předpokládané hodnoty zakázky. Nejprve nejjednodušší varianta. Pokud je očekáváná hodnota bez DPH nižší než 500 tis. Kč, je možné zakázku zadat bez výběrového řízení (samozřejmě je nutné dodržet výše uvedené zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a hospodárnosti). Procedura se však komplikuje v situaci, kdy je zakázka považována za hodnotnější než půl milionu. Důležitou hranicí je v takovém případě částka 11 413 000 Kč – když je předpokládaná hodnota stanovena nad tuto mez (nadlimitní zakázka), vztahují se na zadávací řízení přísnější pravidla, která přiblížíme níže. 

Vyhlašujeme zadávací řízení

Výběrové řízení začíná zveřejněním formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ) – dříve se dokumenty publikovaly v Obchodním věstníku. Formuláře používané ve VVZ nebyly bohužel nijak přizpůsobeny zakázkám realizovaným v rámci OPPIK, proto je více než vhodné seznámit se s prací se systémem. Kromě toho je naprosto nezbytné, aby si každý příjemce dotace realizující výběrové řízení založil tzv. profil zadavatele (profil musí být ještě před vyhlášením zakázky zaevidován ve VVZ, k čemuž slouží formulář Oznámení profilu zadavatele). Pro správnou přípravu oznámení o zahájení řízení je nutné splnit jak povinné, tak přinejmenším přihlédnout k doporučeným náležitostem.

Povinné náležitosti Oznámení o zakázce obnáší vyplnění následujících informací:

 • Identifikační údaje zadavatele
 • Název zakázky
 • Druh zakázky (dodávky, služby, nebo stavební práce)
 • Popis předmětu zakázky (informace o dílčích plněních)
 • Lhůta a místo pro podání nabídek
 • Kontaktní osoba
 • Odkaz na zadávací dokumentaci zveřejněnou na profilu zadavatele

K doporučeným krokům patří uvedení informace, v jakém jazyce má být nabídka podána, zmínka o povinnosti spolupráce při výkonu finanční kontroly nebo konstatování, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona.
U zakázek vyhlášených po vydání Rozhodnutí o přidělení dotace musí zadavatel navíc respektovat nové pravidlo, že ministerstvo průmyslu a obchodu jako poskytovat dotace musí oznámení schválit, což může průběh řízení pozdržet.

Kvalitní zadávací dokumentace základem úspěchu

Regulace zadávací dokumentace se příliš neliší od pravidel platných pro výběr dodavatelů v OPPI. Jak vyplývá z předchozího bodu, zadávací dokumentace se umisťuje na profil zadavatele. I při přípravě tohoto materiálu je zapotřebí splnit povinné aspekty a odborníci na veřejné zakázky zdůrazňují, že je více než vhodné zohlednit i doporučení.

V zadávací dokumentaci nesmí chybět:

 • Přesný popis předmětu veřejné zakázky
 • Hodnotící kritéria a způsob hodnocení
 • Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 • Způsob zpracování nabídkové ceny
 • Doba a místo plnění zakázky
 • Požadavky na varianty nabídek
 • Poskytování dodatečných informací
 • Lhůta pro podání nabídek, datum, čas a místo otevírání obálek

Práci zadavatele zakázky usnadní uvedení kvalifikačních předpokladů, jazyka nabídky i předpokládaná hodnota zakázky. Velmi osvědčené je vytvořit přílohu zadávací dokumentace obsahující návrh smlouvy. Zadavatel si tím může dopředu stanovit obchodní podmínky a zabrání možným popotahováním při vytváření kontraktu.
Stejně jako u úvodního Oznámení je v případě zakázek vyhlášených po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace zapotřebí nechat zadávací dokumentaci schválit poskytovatelem dotace

Hodnocení a výběr nejlepší nabídky

Oznámením ve VVZ se rozbíhají důležité lhůty pro podání nabídek. Pokud je hodnota zakázky do 11,4 mil. Kč, musí být případným zájemcům dopřáno alespoň 20 dnů, když je zakázka nadlimitní, vztahuje se na ni minimální lhůta pro podání nabídek v délce 35 dnů. Během tohoto období mají uchazeči právo žádat o dodatečné informace, na jejichž zodpovězení má zadavatel čtyři pracovní dny. Odpověď musí být vzhledem k zásadě rovného zacházení sdělena všem zájemcům o zakázku – jak uveřejněním na profilu zadavatele, tak přímým informováním.

Po uplynutí lhůty nastává čas pro porovnání a výběr té nejvýhodnější nabídky. Otevírání obálek se koná neprodleně po vypršení termínu – v případě nadlimitních zakázek musí být umožněna přítomnost uchazečů. Hodnocení provádí alespoň tříčlenná komise, jež má také za úkol seznámit přítomné se všemi číselně vyjádřitelnými parametry hodnocení (např. nabídnutá cena, doba plnění). Zadavatel si v této fázi může vyžádat doplnění či objasnění nejasností v nabídce.

Veškeré kroky musí být zaprotokolovány. Příslušný Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek do jisté míry reflektuje informace uvedené v zadávací dokumentaci. Nesmí však postrádat ani:

 • Datum odeslání a zveřejnění oznámení
 • Termín pro předkládání nabídek
 • Seznam obdržených nabídek
 • Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění či objasnění nabídek
 • Zápis z jednání s uchazečem, pokud se konalo
 • Popis způsobu a odůvodnění hodnocení nabídek
 • Seznam vyřazených nabídek
 • Datum a výsledek hodnocení
 • Složení hodnotící komise, podpisy členů jejich čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti
 • Čestná prohlášení zadavatele o neexistenci překážky bránící uzavřít smlouvu a vylučující střet zájmů
 • Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za zadavatele

Svá pravidla má i podpis smlouvy

O výsledku hodnocení nabídek musí zadavatel informovat všechny uchazeče bez zbytečného odkladu. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky obsahující identifikační údaje všech hodnocených dodavatelů, výsledek hodnocení i pořadí nabídek se uveřejňuje na profilu zadavatele.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí mít písemnou formu. Jak jsme již uvedli, poskytovatel dotace má nově větší pravomoci při kontrole zadávacích řízení, které uplatňuje i před podpisem smlouvy. U zakázek vyhlašovaných po vydání Rozhodnutí o přidělení dotace musí MPO před podpisem schválit veškerou dokumentaci (MPO schvaluje i samotnou smlouvu po jejím podpisu), U zakázek vyhlášených před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace probíhá kontrola dokumentace až po podpisu smlouvy.

Bez znalosti pravidel nastanou problémy

Bez dodavatelů to nejde a u dotačních projektů podpořených z OPPIK tomu není jinak. Ať už se jedná o projekt na úsporu energie, rekonstrukci nevyužívaného průmyslového objektu nebo výstavbu laboratoře pro firemní výzkum či datového centra, příjemce dotace nakládá s veřejnými prostředky, proto není možné zakázky rozdělovat mezi předem vybrané firmy.
Přesně z toho důvodu byla vytvořena pravidla. Pokusili jsme se shrnout jejich základní obrysy a upozornit na důležité detaily. Snad nezůstalo skryto, že pravidla nejsou úplně jednoduchá a jejich ovládnutí je pro úspěšné realizování dotačního projektu stejně důležité jako samotné přidělení dotace.

Neshazujme však kalhoty, brod je daleko. Veřejné zakázky jsou sice mravenčí práce, pokud ale nechybí pečlivost a detailní vhled do problematiky, není důvod mít přehnané obavy.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
 • bezplatná konzultace vašeho záměru
 • příprava dotačního projektu
 • zpracování žádosti o dotaci
 • realizace výběrového řízení
 • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů