OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Největší novinka na dotačním poli? Výzvy v rámci tzv. ITI

Největší novinka na dotačním poli? Výzvy v rámci tzv. ITI

8. březen 2017

ITI – v posledních týdnech jedno z nejfrekventovanějších slov mezi majiteli podniků. Málokdo se orientuje v tom, co přesně znamená, k čemu slouží. „Přitom promarnit šanci na využití tzv. integrovaných teritoriálních investic by byla velká škoda,“ říká odborník Ondřej Bendl.


Začněme rovnou samotnou zkratkou "ITI" a tím,  co se za ní skrývá

ITI (integrované teritoriální investice) představují z pohledu podnikatelů největší letošní novinku na dotačním poli. Jedná se o nástroj regionů k lokálnímu využití evropských strukturálních a investičních fondů. Jinými slovy, ITI výzvy budou na rozdíl od těch celostátních administrovány a hodnoceny na regionální úrovni (především na úrovni magistrátů největších měst). Jejich cílem je minimalizovat, ideálně eliminovat, slabá místa v jednotlivých podporovaných regionech, přičemž tento nový dotační nástroj by měl sloužit podnikatelům i veřejným subjektům.

Nástroj ITI si v praxi můžeme představit jako trychtýř, do něhož se nalijí finanční prostředky z různých operačních programů (např. OPPIK, OP Doprava, IROP, OPŽP…). ITI výzvy pak tyto finanční prostředky profiltrují mezi žadatele z jednotlivých geograficky i tematicky podporovaných oblastí.


Pro jaké oblasti jsou ITI určeny?

Z geografického hlediska budou pro podnikatele relevantní výzvy ITI spuštěny v 5 (z celkových 7) územích (tzv. aglomeracích či metropolitních oblastech). Jedná se o nově definované územní celky v okolí Brna, Hradce Králové a Pardubic, Plzně, Olomouce a Ostravy.

Tematicky jsou podporované oblasti orámovány tzv. ITI strategiemi, které byly vypracovány pro všech 5 zmíněných územních celků. Každá ITI strategie je mírně odlišná, díky čemuž mohou být v jednotlivých územích podporovány různé tematické oblasti. Z pohledu podnikatelů lze však mezi nězpravidla zařadit výzkumně-vývojové projekty či rozvojové záměry malých a středních podnikatelů.


V čem se odlišují od celostátních dotačních výzev? 

Zaměříme-li se z celého balíčku ITI výzev pouze na ty, které jsou relevantní pro podnikatele, zůstaneme právě u ITI výzev, které se vážou na OPPIK. Podáte-li žádost do standardní výzvy v OPPIKu (např. v programu Nemovitosti), musíte počítat s tím, že bude soupeřit s žádostmi podnikatelů z celé ČR (kromě Prahy či případných dílčích regionálních omezení např. v programu Technologie). Pokud však, jakožto například olomoucký podnikatel, podáte žádost do ITI výzvy v rámci „vaší“, tzn. Olomoucké aglomerace, vašimi konkurenty budou žádosti podnikatelů pouze z této aglomerace. Co se struktury žádosti, hodnoticích kritérií či pravidel týče, lze očekávat, že ITI výzvy budou do značné míry totožné s těmi „oppikovskými“. 


Stejně jako v OPPIK mohu v rámci ITI čerpat z různých dotačních programů. Z jakých?

Ano, je to tak. ITI výzvy budou v podstatě kopírovat celostátní, „oppikovské“ výzvy a v rámci ITI půjde získat dotaci z programů Inovace, Aplikace, Spolupráce, Služby infrastruktury, Potenciál, Technologie, Nemovitosti, Školicí střediska či Úspory energie v SZT. Každá aglomerace však v dohledné době nespustí výzvy ve všech těchto programech, ale pouze v několika vybraných.

Souhrnný přehled vybraných budoucích ITI výzev v jednotlivých podporovaných oblastech najdete v závěru rozhovoru. 


Jak velká je šance, že podnik finance získá? 

Šance na úspěch se vždy budou výrazně lišit dle programu, o nějž bude mít žadatel zájem, a dle aglomerace, v níž bude žádat. Ve prospěch žadatelů bude hrát to, že ve srovnání s oppikovskými výzvami budou soupeřit s poměrně malou konkurencí jen ze své aglomerace. Na druhé straně však v některých územích budou pro jednotlivé programy velmi nízké alokace, tudíž se dostane jen na jednotky projektů… 


Co bude klíčové pro získání dotace?  

Všechny ITI výzvy budou průběžné, což znamená, že žádosti budou hodnoceny dle času svého podání. Jakmile dosáhnou na potřebný počet bodů, získají dotaci. Klíčové proto bude podat žádost co nejdříve v dostatečné kvalitě a včetně všech relevantních příloh. Ve výsledku tak žadatelé budou pod drsným tlakem na rychlost, ale i kvalitu zpracování žádosti. Pro zvýšení šancí proto může být vhodnou cestou spolupráce na přípravě žádosti se zkušenými profesionály, kteří jsou schopni podat kompletní žádost včas a v nejvyšší kvalitě.


Kde se žadatel dOzvÍ, zda se ITI vztahují na obec, kde sídlí jeho podnik?  

Jejich konkrétní vymezení (tzn. jaké obce tam ne/spadají) lze nalézt na webu jednotlivých ITI aglomerací, anebo stačí zavolat či napsat dotačnímu poradci, který toto zjistí. I v případě ITI výzev bude platit „oppikovský“ princip, tzn., že žadatel může mít sídlo kdekoli, ale pro podání žádosti je klíčové místo realizace projektu. Jakmile tedy bude projekt realizovat v rámci vymezených aglomerací, může žádat. 


JSEM majitel podniku a Chci v rámci ITI žádat o dotaci. Jaké kroky musím udělat?

Nejprve se musíte přesvědčit o tom, že váš záměr tematicky odpovídá některé z ITI výzev, které budou ve vaší aglomeraci vyhlášeny. Zároveň je třeba si ověřit, zdali místo realizace projektu spadá do podporovaného území. Pak je nutné definovat soulad vašeho záměru s regionální ITI strategií (zpravidla se jedná o dokumenty čítající stovky stran). Jakmile vyhovíte těmto základním podmínkám, doporučil bych, abyste si za pomoci dotačního specialisty ověřili, že váš záměr je nejenom tematicky v pořádku, ale bude mít zároveň reálnou šanci dosáhnout na nezbytný počet bodů, který budete muset v hodnocení získat, abyste na dotaci vůbec dosáhli a veškeré práce s přípravou předběžné a následně plné žádosti nepřišly vniveč.

Jak již bylo řečeno výše, veškeré nadcházející ITI výzvy zaměřené na podporu podnikání by měly být průběžné, tudíž bude klíčové podat žádost v maximální kvalitě co nejdříve. Z časového i odborného hlediska se bude jednat o vysoce náročnou akci, kterou budou muset žadatelé o dotaci z ITI podstoupit. 


Jak bude vypadat REALIZACE ITI v praxi? 

Zatímco v OPPIKu provádí formální hodnocení žádostí Agentura pro podnikání a inovace (API), jejímž předchůdcem byla agentura CzechInvest, a za věcné hodnocení jsou zodpovědní interní (v některých případech i externí) hodnotitelé MPO, v ITI výzvách bude veškeré hodnocení probíhat na lokální úrovni. V prvním kole budou pracovní skupiny a řídící výbor posuzovat soulad záměru s ITI strategií. Následně proběhne formální i věcné hodnocení, za které budou zodpovědní zaměstnanci tzv. Zprostředkujícího subjektu ITI, kterým jsou statutární města. 

Ve finále tak bude hrstka magistrátních úředníků vyhodnocovat veškeré žádosti v rámci ITI výzev. Zde si musíme uvědomit, že poběží výzvy z různých operačních programů. Na hodnotitele tak bude vyvíjen enormní tlak, protože budou hodnotit tematicky nesmírně širokou škálu projektů (např. od projektů týkajících se budování dopravní infrastruktury, či zlepšování životního prostředí, přes projekty výzkumných organizací až po podnikatelské projekty týkající se průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje či rozvoje malého a středního podnikání…). 

                           Souhrnný přehled vybraných budoucích ITI výzev v jednotlivých podporovaných oblastech

Harmonogram ITI výzev     Chcete vědět víc nebo potřebujete osobní bezplatnou konzultaci? Napište na info@oppik.cz nebo zavolejte na 800 505 565. 

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů