OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Zadávání zakázek dle pravidel operačního programu

Zadávání zakázek dle pravidel operačního programu

26. září 2014

Pokud úspěšný žadatel získá dotaci nepřesahující 50 procent investičních nákladů, nemusí se při zadávání zakázky řídit zákonem o veřejných zakázkách. Stačí postupovat podle Pravidel pro výběr dodavatelů. Jaká jsou však jejich úskalí a jak procesem zadávání bezpečně projít?

Informace ze září 2014 zcela neodpovídají současnému stavu Pravidel OPPIK. Detailní analýzu aktuální situace naleznete zde.

Pravidla jsou průběžně aktualizována, jelikož musí reflektovat vývoj v oblasti veřejných zakázek. Následující přehled základních kroků při zadávání zakázek vychází ze zkušeností s Pravidly Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který zprostředkovával dotace pro podnikatele v posledních sedmi letech a jehož poslední výzvy momentálně dobíhají. Přesné znění pravidel pro navazující Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) sice ještě nebylo definitivně zveřejněno, lze však s jistotou uvést, že základní kostra se zásadně měnit nebude. 

 

Sepsání zadávací dokumentace

Bezchybně zpracovaná zadávací dokumentace (ZD) je předpokladem zdárného průběhu celého výběrového řízení. Zadavatel by měl při jejím vytváření vycházet z projektu, na který mu byla přidělena dotace, a zároveň by se měl vžít do role uchazeče a strukturovat celý dokument přehledným způsobem. ZD totiž slouží jako podklad pro uchazeče, kteří se rozhodnou výběrového řízení zúčastnit. Při jejím sestavování nelze přehlédnout ani ty nejmenší detaily jako např. uvedení kontaktní osoby zadavatele či místa otevírání obálek. Osvědčeným nástrojem je dvojitá kontrola dokumentu, kdy finální verzi kontroluje nezainteresovaná osoba. Ze ZD by mělo zcela jasně vyplývat, co je předmětem zakázky, dokdy běží lhůta pro podání nabídek, jaké jsou podmínky pro splnění kvalifikace a jakým způsobem se budou nabídky hodnotit.

 

Vyhlášení zakázky

Zadavatel je povinen zajistit uveřejnění inzerátu o výběrovém řízení prostřednictvím Oznámení o zahájení výběrového řízení. Oznámení musí být v souladu se ZD a musí obsahovat náležitosti dle Pravidel. Oznámení se uveřejňuje prostřednictvím e-mailové objednávky v Obchodním věstníku, případně i na webových stránkách zadavatele či na profilu zadavatele. Podle Pravidel začíná lhůta pro podání nabídek běžet již následující den po dni, ve kterém došlo k odeslání Oznámení k uveřejnění. Pro ilustraci, pokud bude Oznámení odesláno v pondělí, začíná lhůta pro podání nabídek běžet od úterý. 

 

Přijímání nabídek

Informace o obsahu a způsobu zpracování nabídek jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Nabídky je možné podávat jak v listinné podobě, tak elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště. Je tedy pouze na zadavateli, jaký způsob zvolí a uvede v ZD. V obou případech však platí, že se nabídky vždy otevírají až po ukončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí stanovené lhůty se nehodnotí.

Nabídky podané v listinné podobě
-    Podávají se v zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – název výběrového řízení“ a zpáteční adresou uchazeče
-    Je doporučeno požadovat nabídku na datovém nosiči. Vítězná nabídka se totiž musí vložit do elektronické aplikace pro správu dotace

Nabídky podané elektronicky
-    Povinnost postupovat podle § 149 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách
-    Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu, nebo musí být k nabídce přiloženo prohlášení podepsané uchazečem s uvedením výslovného souhlasu s obsahem nabídky 

 

Hodnocení nabídek

Pro zakázku v předpokládané hodnotě nepřesahující 50 mil. korun bez DPH je nutné zajistit alespoň 3 členy hodnotící komise. Nabídky na realizaci zakázky, jejíž výše přesahuje 50 mil. korun, musí posuzovat komise s minimálním počtem 5 členů. Členy komise jmenuje zadavatel, jsou povinni podepsat Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti. Alespoň jeden z hodnotitelů by měl mít odbornou kvalifikaci ve vztahu k hodnocenému plnění. Závažné nedostatky v nabídkách jako překročení maximální předpokládané hodnoty, neakceptování obchodních podmínek či nesplnění kvalifikačních předpokladů vedou k vyřazení nabídky. V případě že pouze chybí návrh smlouvy, nabídka není podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo chybí překlady z cizího jazyka, je možné zažádat o doplnění informací. Při hodnocení je nutné vycházet z předem stanovených kritérií a způsobem definovaným v ZD. Členové komise mohou hodnotit samostatně, komise však může nabídky posuzovat jako celek. 

 

Zpracování zprávy z výběrového řízení

Zpráva obsahující v Pravidlech předepsané informace reflektuje průběh celého výběrového řízení. Zadavatel zprávu sepíše po ukončení hodnocení a svým podpisem stvrdí souhlas s doporučením hodnotící komise a rozhodnutím o výběru dodavatele. 

 

Informování o výsledku výběrového řízení

Zadavatel má povinnost bez zbytečného odkladu informovat o výsledku výběrového řízení všechny uchazeče, kteří včas podali nabídku. Oznámení pro vybraného uchazeče musí obsahovat název výběrového řízení a rekapitulaci nabídnutého plnění. Neúspěšní uchazeči dostanou zprávu obsahující název výběrového řízení, identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny, a výsledek hodnocení, z něhož vyplyne pořadí jednotlivých nabídek. V případě vyloučení některého z uchazečů je potřebné doplnit i vysvětlení, proč k němu došlo.

 

Podepsání smlouvy

S vítězným uchazečem musí být podepsána smlouva.  Pokud vítěz tendru neposkytne dostatečnou součinnost – nepodepíše smlouvu do 15 dnů – přistoupí zadavatel k oslovení uchazeče, který se umístil na druhém místě. Smlouva musí být uzavřena ve shodě se ZD, nabídkou a Pravidly.

 

Nahrání dokumentace do elektronického systému

Doposud se správa dotací v OPPI prováděla přes aplikaci eAccount, se kterou se však v rámci OPPIK již nepočítá. Vzhledem k postupu v příštích letech však lze uvést, že se množství a druh dokumentů, které je nutné nahrát do systému, liší v závislosti na předpokládané hodnotě zakázky. U všech zakázek se však pro evidenci do systému nahrávají oznámení o zahájení výběrového řízení, zadávací dokumentace, zpráva z výběrového řízení, vítězná nabídka a smlouva, či návrh smlouvy.

 

Archivace

Dokumentaci o celém výběrovém řízení musí zadavatel uchovávat pro případnou kontrolu ze strany kontrolních orgánů. Pokud v rámci výběrového řízení probíhala elektronická komunikace, musí zadavatel archivovat i ji, je tedy povinností zadavatele vše vytisknout a založit emaily včetně e-mailových doručenek, nebo uchovat dokumenty na datovém nosiči. Doba archivace je vždy stanovena v Podmínkách poskytnutí dotace, obvykle trvá 10 let.

Relevantní dokumenty
Pravidla pro výběr dodavatelů OPPI 
Zákon č. 137/200 Sb., o veřejných zakázkách

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů